Tot a punt per la segona setmana de la 3a Mostra de Cinema LGTBIQ+ Endimaris Sitges

with No hi ha comentaris

Tot a punt per la segona setmana de la 3a Mostra de Cinema LGTBIQ+ Endimaris Sitges

Endimaris Sitges presenta les darreres projeccions a partir de dijous amb una selecció de pel·lícules i presències que posaran així el punt i final d’aquesta tercera edició. Framing Agnes serà l’encarregada d’encetar aquesta segona part de la mostra. Agnes va ser una dona transgènere pionera que va participar en un estudi de gènere infame realitzat a UCLA als anys seixanta. En aquest documental innovador, un repartiment d’estrelles d’intèrprets trans com Angelica Ross (Pose), Jen Richards (Mrs. Fletcher) i Zackary Drucker (Transparent) fan representacions vívides i impecablement vintage per donar vida a artefactes innovadors de la història trans. Després de la projecció del documental tindrà lloc un cinefòrum amb la participació de Rosa Almirall, directora de Trànsit desde 2012 i Judith Juanhuix investigadora, doctora en física i activista trans.

El director britànic Matt Carter serà a Sitges divendres per presentar el seu film In from the Side, que ens presenta la relació amorosa entre dos jugadors de Rugby on hauran de decidir si ocultar els seus sentiments o destruir el seu club de Rugby que tant estimen. Després de la projecció el director participarà en un cinefòrum juntament amb representants del Rugby Club Sitges i Les Panteres Grogues. La jornada de divendres finalitzarà amb una sessió especial amb la projecció de ‘Maybe Someday’ de la directora Michelle Ehlen.

Dissabte es presenta el documental ‘Zero. La revista que sacó del armario a un país’ amb la presència del director del film Diego Sabanés i el que va ser director de la revista Miguel Àngel de la Fuente. La revista Zero va ser fonamental en el debat sobre els drets civils a Espanya, com va ser el seu origen i el seu èxit posterior en una societat que estava ancorada en el passat. I no s’oblida de com ha evolucionat el nostre país des de llavors.

El documental compta amb entrevistes als protagonistes de les portades més famoses de la revista (Jesús Vázquez, Boris Izaguirre, Anabel Alonso, Nacho Duato, Eduardo Casanova, Alaska, Gaspar Llamazares) així com alguns dels seus columnistes habituals (Eduardo Mendicutti, Luis Antonio de Villena), a l’staff de creadors darrere de les seves pàgines, al seu fundador, fins i tot al Ministre de Cultura Miquel Iceta, primer polític espanyol a sortir de l’armari.

Endimaris Sitges comptarà amb la premiere espanyola de la producció filipina ‘Where is the Lie?’ que comptarà amb la presentació en directe desde Filipines del seu director Quark Henares. Es tracta d’una vibrant comèdia de misteri sobre la relació entre la transfòbia i les xarxes socials produïda per ANIMA Studios, “On és la mentida?”es va estrenar mundialment aquest gener al Slamdance Festival dels EUA. A l’abril, va fer el seu debut europeu a Itàlia al Festival de Cinema de l’Extrem Orient d’Udine, on va rebre grans elogis. La pel·lícula es basa en una història real, seguint un fil de Twitter publicat el 2020 que va rebre una atenció notable. En aquest fil, una dona trans filipina va explicar com un grup de transfòbes li fa ver Catfishing el 2020. Diversos detalls i elements de les pel·lícules (excepte els noms originals) estan, de fet, influenciats pels presents a les seves publicacions a Twitter.

I la gran festa d’Endimaris Sitges arribarà dissabte a la nit amb ‘The Rocky Horror Picture Show’ on els assistents podran viure l’experiència original que acostuma a acompanyar la projecció del film. Amenitzat per ‘La Pelos’ el públic podrà gaudir, cantar, ballar i interactuar amb la pel·lícula tal i com marca la tradició.

I diumenge Endimaris Sitges arribarà a la fi amb la cloenda que anirà a càrrec del documental ‘Little Richard. I am everything’ de la directora Lisa Cortés. Durant la gala de cloenda es farà entrega del Premi Endimaris Sitges al director ‘Alejandro Marín per la seva pel·lícula ‘Te estoy amando Locamente’. El film guardonat es podrà veure en una sessió especial a les 16 h, que comptarà també amb un cinefòrum amb el director.

Todo a punto para la segunda semana de la 3ª edición de la Muestra de Cine LGTBIQ+ Endimaris Sitges

Endimaris Sitges presenta las últimas proyecciones a partir del jueves con una selección de películas y presencias que pondrán así el punto y final de esta tercera edición. Framing Agnes será la encargada de empezar esta segunda parte de la muestra. Agnes fue una mujer transgénero pionera que participó en un estudio de género infame realizado en UCLA en los años sesenta. En este documental innovador, un reparto de estrellas de intérpretes trans como Angelica Ross (Pose), Jen Richards (Mrs. Fletcher) y Zackary Drucker (Transparent) hacen representaciones vívidas e impecablemente vintage para dar vida a artefactos innovadores de la historia trans . Tras la proyección del documental tendrá lugar un cinefórum con la participación de Rosa Almirall, directora de Transit desde 2012 y Judith Juanhuix investigadora, doctora en física y activista trans.

El director británico Matt Carter estará en Sitges el viernes para presentar su filme In from the Side, que nos presenta la relación amorosa entre dos jugadores de Rugby donde tendrán que decidir si ocultar sus sentimientos o destruir el club de Rugby que tanto aman. Tras la proyección el director participará en un cinefórum junto con representantes del Rugby Club Sitges y Les Panteres Grogues. La jornada del viernes finalizará con una sesión especial con la proyección de Maybe Someday de la directora Michelle Ehlen.

El sábado se presenta el documental ‘Zero. La revista que sacó del armario a un país’ con la presencia del director del filme Diego Sabanés y el que fue director de la revista Miguel Ángel de la Fuente. La revista Zero fue fundamental en el debate sobre los derechos civiles en España, como fue su origen y su posterior éxito en una sociedad que estaba anclada en el pasado. Y no se olvida de cómo ha evolucionado nuestro país desde entonces.

El documental cuenta con entrevistas a los protagonistas de las portadas más famosas de la revista (Jesús Vázquez, Boris Izaguirre, Anabel Alonso, Nacho Duato, Eduardo Casanova, Alaska, Gaspar Llamazares) así como algunos de sus habituales columnistas (Eduardo Mendicutti, Luis Antonio de Villena), en el staff de creadores detrás de sus páginas, a su fundador, incluso al Ministro de Cultura Miquel Iceta, primer político español en salir del armario.

Endimaris Sitges contará con la premiere española de la producción filipina ‘Where is the Lie?’ que contará con la presentación en directo desde Filipinas de su director Quark Henares. Se trata de una vibrante comedia de misterio sobre la relación entre la transfobia y las redes sociales producida por ANIMA Studios, “¿Dónde está la mentira?” se estrenó mundialmente este enero en el Slamdance Festival de EE.UU. En abril, hizo su debut europeo en Italia en el Festival de Cine del Extremo Oriente de Udine, donde recibió grandes elogios. La película se basa en una historia real, siguiendo un hilo de Twitter publicado en 2020 que recibió una notable atención. En este hilo, una mujer trans filipina explicó cómo un grupo de transfobas le hace ver Catfishing en 2020. Varios detalles y elementos de las películas (excepto los nombres originales) están, de hecho, influenciados por los presentes en sus publicaciones en Twitter.

 Y la gran fiesta de Endimaris Sitges llegará el sábado por la noche con ‘The Rocky Horror Picture Show’ donde los asistentes podrán vivir la experiencia original que suele acompañar a la proyección del filme. Amenizado por ‘La Pelos’ el público podrá disfrutar, cantar, bailar e interactuar con la película tal y como marca la tradición.

 Y el domingo Endimaris Sitges llegará a su fin con la clausura que correrá a cargo del documental ‘Little Richard. Y am everything’ de la directora Lisa Cortés. Durante la gala de clausura se hará entrega del Premio Endimaris Sitges al director ‘Alejandro Marín por su película ‘Te estoy amando Locamente’. El filme galardonado podrá verse en una sesión especial a las 16 h, que contará también con un cinefórum con el director.

Open your eyes with the LGBTIQ+ Film Festival Endimaris Sitges

Endimaris Sitges presents the last screenings from Thursday with a selection of films and appearances that will mark the end of this third edition. Framing Agnes will be in charge of starting this second part of the show. Agnes was a pioneering transgender woman who participated in an infamous gender study conducted at UCLA in the 1960s. In this ground-breaking documentary, an all-star cast of trans performers including Angelica Ross (Pose), Jen Richards (Mrs. Fletcher) and Zackary Drucker (Transparent) deliver vivid, impeccably vintage performances to bring ground-breaking artifacts of trans history to life . After the screening of the documentary, a film forum will take place with the participation of Rosa Almirall, director of Traffic since 2012, and Judith Juanhuix, researcher, PhD in physics and trans activist.

The British director Matt Carter will be in Sitges on Friday to present his film In from the Side, which presents the love relationship between two Rugby players where they must decide whether to hide their feelings or destroy their Rugby club that they love so much. After the screening, the director will participate in a film forum together with representatives of Rugby Club Sitges and Les Panteres Grogues. Friday’s day will end with a special session with the screening of ‘Maybe Someday’ by director Michelle Ehlen.

On Saturday, the documentary ‘Zero. La revsita que sacó del armario a un país,’ with the presence of the director of the film Diego Sabanés and the former director of the magazine Miguel Àngel de la Fuente. The magazine Zero was fundamental in the debate about civil rights in Spain, as was its origin and its subsequent success in a society that was anchored in the past. And he does not forget how our country has evolved since then.

The documentary features interviews with the protagonists of the magazine’s most famous covers (Jesús Vázquez, Boris Izaguirre, Anabel Alonso, Nacho Duato, Eduardo Casanova, Alaska, Gaspar Llamazares) as well as some of its regular columnists (Eduardo Mendicutti, Luis Antonio de Villena), to the staff of creators behind its pages, to its founder, even to the Minister of Culture Miquel Iceta, the first Spanish politician to come out of the closet.

Endimaris Sitges will have the Spanish premiere of the Philippine production ‘Where is the Lie?’ which will feature a live presentation from the Philippines by its director Quark Henares. A vibrant mystery comedy about the relationship between transphobia and social media produced by ANIMA Studios, “Where’s the Lie?” had its world premiere this January at the Slamdance Festival in the US. In April, it made its European debut in Italy at the Far East Film Festival in Udine, where it received high praise. The film is based on a true story, following a Twitter thread posted in 2020 that received notable attention. In this thread, a Filipina trans woman explained how a group of transphobes make her watch Catfishing in 2020. Several details and elements of the movies (except the original names) are in fact influenced by those present in her posts on Twitter.

 And the big Endimaris Sitges party will arrive on Saturday night with ‘The Rocky Horror Picture Show’ where attendees will be able to live the original experience that usually accompanies the screening of the film. Enlivened by ‘La Pelos’ the public will be able to enjoy, sing, dance and interact with the film as per tradition.

 And Sunday Endimaris Sitges will come to an end with the closing that will be in charge of the documentary ‘Little Richard. I am everything’ by director Lisa Cortés. During the closing gala, the Endimaris Sitges Award will be presented to director ‘Alejandro Marín for his film ‘Te estoy amando Locamente’. The award-winning film can be seen in a special session at 4 p.m., which will also include a film forum with the director.