PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades dels usuaris que accedeixin aquest portal, i així ho consentissin, s’incorporaran a un fitxer automatitzat del com són titulars les empreses englobades sota la marca CINECLUB SITGES I LA MOSTRA ENDIMARIS SITGES, amb domicili en C/ Francesc Gumà, 6-14, 08870 Sitges (Barcelona).

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, sense la necessitat d’estar registrats. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre el CINECLUB SITGES I LA MOSTRA ENDIMARIS SITGES.

Els usuaris, de forma voluntària, determinaran si presten o no el seu consentiment perquè les dades personals que facilitin lliurement siguin incorporats a un fitxer responsabilitat de CINECLUB SITGES I LA MOSTRA ENDIMARIS SITGES a l’efecte de mantenir-los informats i oferir-los productes i/o serveis.

En cas que l’usuari no estigui conforme amb que les seves dades s’incorporin a un fitxer i, posteriorment, siguin tractats amb finalitats informatives i comercials, únicament haurà de marcar en la casella que no autoritza la incorporació al fitxer. En cas d’haver-ho autoritzat, però voler revocar l’autorització o modificar algun de les dades que consten, l’usuari només haurà d’enviar un correu electrònic a info@cineclubsitges.com , o al domicili del responsable del fitxer que consta més amunt. L’usuari té reconegut el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició sobre les dades, així com el dret a saber quantes cessions s’han dut a terme sobre aquests, si es dóna el cas.

Queda restringit l’accés a la pàgina web a menors de 14 anys, que hauran de tenir el consentiment de pares o tutors, que es responsabilitzessin a tot moment dels seus actes.

CINECLUB SITGES I LA MOSTRA ENDIMARIS SITGES disposa dels coneixements i mitjans tècnics necessaris per al tractament informàtic de bases de dades i la prestació de determinats serveis i està dotat i disposa dels mecanismes de seguretat necessaris per a la deguda protecció i seguretat de dades segons la regulació establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

CINCLUB SITGES I LA MOSTRA ENDIMARIS SITGES adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat de les comunicacions i transaccions que es produeixin mitjançant la pàgina web, en funció de l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions. No obstant això, les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són altament fiables, per la qual cosa no es pot garantir que el servidor estigui totalment lliure de virus i interferències informàtiques. CINECLUB SITGES I LA MOSTRA ENDIMARIS SITGES queda lliure de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis que pogués derivar-se d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o un altre tipus d’avaries de caràcter tecnològic, motivades per causes alienes al Grup.

CINECLUB SITGES I LA MOSTRA ENDIMARIS SITGES queda legitimat per excloure l’ús de la pàgina web a un usuari concret, en cas de presumpta falsedat de dades, o presumpta comissió d’algun dels delictes o faltes tipificades en el Codi Penal.