Cinefòrum Endimaris, l’espai de debat

Un dels principals objectius de la Mostra Endimaris Sitges, és crear debat a través dels temes que es plantegen a les pel·lícules projectades. Per això s’ha creat l’espai Cinefòrum Endimaris, on portarem convidats experts en la matèria que podran interactuar amb el públic assistent, creant un espai obert de debat.

A cada cinefòrum Endimaris li hem donat un títol conceptual que resumeix o enmarca la temàtica proposada per les pel·lícules. Des d’aqui volem avançar l’agraïment als professionals i experts que participaran als col·loquis.

Fent referència al monomito o periple de l’heroi, estructura en què es basa l’evolució dels personatges literaris i cinematogràfics, al col·loqui que segueix a la projecció de Now you are a woman, l’hem titulat De Mombasa a York, el viatge de l’heroïna i comptarà amb l’Alba Muñoz, directora del documental que ens parlarà de la Gerald, la protagonista de la seva història, i de tot allò que no surt a la pel·lícula.

Al col·loqui de Lola l’hem posat el títol La familia bien, gracias, que fa referència a una iònica pel·lícula espanyola dels 70 i que és un contrapunt amb el que veurem. Participaràn l’Ian Bermúdez, escriptor i creador de les novel·les gràfiques TRANSito y Transitamos, i el Carlos Vilagrassa que, entre altres càrrecs, ostenta el de vicepresident de la Fundació Ahora Dónde, delegat d’España i Andorra de la Comissió Europea sobre Dret a l’Orientació Sexual i president d’ ADDIA, associació per la defensa dels drets de la infància i l’adolescència.

Després de la projecció de Suk-Suk, vindran l’Enrique Garcilán i la Glòria Fernández de Cineasia, per parlar-nos del Cinema asiàtic LGTBIQ+.

La pel·lícula Supernova tracta sobre la tercera edat a la comunitat LGTBIQ+ i l’alzhèimer, és per això que hem titulat el cinèforum La memòria dels petons. Tindrem al Juan Carlos Uríszar, psicòleg clínic, membre del COPC, grup de treball de psicologia LGTB+, a més d’articulista i autor dels llibres Después de Ganímedes i Tratando el proceso del duelo y del morir. També hi serà la Gine Albaladejo Sánchez, coordinadora de l’Associació Dret a Morir Dignament.

Flores en el Cuerpo és el títol del col·loqui que seguirà a la pel·lícula Poppy Field. Hi seran la Isabel Molina, agent de Mossos d’Esquadra en Santa Coloma de Gramenet i  delegada a Catalunya de la ass. Gaylespol i el Manuel González, agent de la Policía Local de Sitges, tresorer i expresident de Gaylespol.

Sitges: memòria queer és el títol del col·loqui que segueix al documental 100 years in the Gay History of Sitges, i que comptarà amb el Brandon Jones, director del documental, i la Montse Esquerda, escriptora i estudiosa dels temes locals de Sitges i el Garraf. 

Sin foto no contesto és una frase molt utilitzada a les app de contacte i és el títol que hem escollit pel cinefòrum que seguirà a Tinta bruta. Ens acompanyarà el David Matamoros, productor del film.

Bye bye, mon amour! seguirà a la projecció de Grimsey, un film que tracta sobre les relacions tòxiques i el duel, i ens acompanyarà el Raúl Portero, director de la pel·lícula, i la psicòloga, terapeuta i sexòloga Glòria Díez, especialista en la gestió d´emocions i les diferents formes d´expressió.

La pel·lícula Cicada toca els temes de la bisexualitat, les pors a les enfermetats de transmissió sexual, la por de la idetitat sexual… És per això que el cinefòrum l’hem titulat Batalla contra la por i parlaran el Robert Monzonis, psicòleg i autor del llibre “Amor d’Iu”, i el Manuel Corrales, artista plàstic que treballa i utilitza aquesta emoció com un dels ingredients a la seva obra.

Cinefórum Endimaris, el espacio de debate

Uno de los principales objetivos de la Muestra Endimari Sitges, es crear debate a través de los temas que se plantean en las películas proyectadas. Para ello se ha creado el espacio Cinefórum Endimari, donde llevaremos invitados expertos en la materia que podrán interactuar con el público asistente, creando un espacio abierto de debate.

En cada cinefórum Endimaris le hemos dado un título conceptual que resume o enmarca la temática propuesta por las películas. Desde aquí queremos avanzar el agradecimiento a los profesionales y expertos que participarán en los coloquios.

Haciendo referencia al monomito o periplo del héroe, estructura en la que se basa la evolución de los personajes literarios y cinematográficos, el coloquio que sigue a la proyección de Now you are a woman, la hemos titulado De Mombasa a York, el viaje de la heroína y contará con Alba Muñoz, directora del documental que nos hablará de la Gerald, la protagonista de su historia, y de todo aquello que no sale en la película.

En el coloquio de Lola la hemos puesto el título La familia bien, gracias, que hace referencia a una iónica película española de los 70 y que es un contrapunto con lo que veremos. Participarán Ian Bermúdez, escritor y creador de las novelas gráficas transitado y Transitamos, y el Carlos Vilagrassa que, entre otros cargos, ostenta el de vicepresidente de la Fundación Ahora Dónde, delegado de España y Andorra de la Comisión Europea sobre derecho a la Orientación Sexual y presidente de ADDIA, asociación para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Tras la proyección de Suk-Suk, vendrán Enrique Garcilán y Gloria Fernández de Cineasia, para hablarnos del Cine asiático LGTBIQ+.

La película Supernova trata sobre la tercera edad en la comunidad LGTBIQ + y el alzheimer, es por eso que hemos titulado el cinefórum La memoria de los besos. Tendremos al Juan Carlos Uriszar, psicólogo clínico, miembro del COPC, grupo de trabajo de psicología LGTB +, además de articulista y autor de los libros Después de Ganímedes y Tratando El proceso del duelo y del morir. También será la Gine Albaladejo Sánchez, coordinadora de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.

Flores en el Cuerpo es el título del coloquio que seguirá a la película Poppy Field. Estarán Isabel Molina, agente de Mossos en Santa Coloma de Gramenet y delegada en Cataluña de la ass. Gaylespol y Manuel González, agente de la Policía Local de Sitges, tesorero y ex presidente de Gaylespol.

Sitges: memoria queer es el título del coloquio que sigue al documental 100 years in the Gay History of Sitges, y que contará con el Brandon Jones, director del documental, y Montse Esquerda, escritora y estudiosa de los temas locales de Sitges y el Garraf.

Sin foto no contesto es una frase muy utilizada en las app de contacto y es el título que hemos escogido por el cinefórum que seguirá a Tinta sucia. Nos acompañará el David Matamoros, productor del filme.

Bye bye, mon amour! seguirá a la proyección de Grímsey, un filme que trata sobre las relaciones tóxicas y el duelo, y nos acompañará el Raúl Portero, director de la película, y la psicóloga, terapeuta y sexóloga Gloria Díez, especialista en la gestión de emociones y las diferentes formas de expresión.

La película Cicada toca los temas de la bisexualidad, los miedos a las enfermedades de transmisión sexual, el miedo de la idetitat sexual … Es por ello que el cinefórum la hemos titulado Batalla contra el miedo y hablarán el Robert Monzonis, psicólogo y autor del libro “Amor de Iu”, y el Manuel Corrales, artista plástico que trabaja y utiliza esta emoción como uno de los ingredientes a su obra.

Cineforum Endimaris, the post-screenings

One of the main objectives of the Mostra Endimaris Sitges is to create debate through the issues raised in the films screened. That is why the Cinefòrum Endimaris space has been created, where we will bring invited experts in the field who will be able to interact with the audience, creating an open space for debate.

At each Endimaris cineforum we have given a conceptual title that summarizes or frames the theme proposed by the films. From here, we would like to thank the professionals and experts who will take part in the talks.

Referring to the monomite or journey of the hero, a structure on which the evolution of literary and cinematic characters is based, the colloquium that follows the screening of Now you are a woman, we have titled From Mombasa to York, the heroine’s journey and will feature Alba Muñoz, director of the documentary that will tell us about Gerald, the protagonist of her story, and everything that does not appear in the film.

In Lola’s talk we put the title La familia bien, gracias, which refers to an ionic Spanish film from the 70s and which is a counterpoint to what we will see. Ian Bermúdez, writer and creator of the graphic novels TRANSito y Transitamos, and Carlos Vilagrassa, who, among other positions, holds the position of vice-president of the Ahora Dónde Foundation, delegate of Spain and Andorra of the European Commission on Right to Sexual Orientation and President of ADDIA, an association for the defense of the rights of children and adolescents.

After the screening of Suk-Suk, Enrique Garcilán and Glòria Fernández from Cineasia will come to talk about LGBTIQ + Asian Cinema.

The movie Supernova is about the elderly in the LGTBIQ + community and Alzheimer’s, which is why we titled the movie The Memory of Kisses. We will have Juan Carlos Uríszar, clinical psychologist, member of the COPC, LGTB + psychology working group, as well as a columnist and author of the books After Ganymede and Treating the Process of Grief and Dying. There will also be Gine Albaladejo Sánchez, coordinator of the Right to Die with Dignity Association.

Flowers in the Force is the title of the colloquium that will follow in the film Poppy Field. There will be Isabel Molina, Mossos d’Esquadra agent in Santa Coloma de Gramenet and delegate in Catalonia of the ass. Gaylespol and Manuel González, agent of the Sitges Local Police, treasurer and former president of Gaylespol.

Sitges: queer memories is the title of the colloquium that follows the documentary 100 years in the Gay History of Sitges, and will feature Brandon Jones, director of the documentary, and Montse Esquerda, writer and scholar of local issues in Sitges and the Garraf.

No photo, no Answer is a phrase widely used in contact apps and is the title we have chosen for the film forum that will follow in Tinta bruta. We will be accompanied by David Matamoros, producer of the film.

Bye bye, mon amour! will follow the screening of Grimsey, a film about toxic relationships and mourning, and will be accompanied by Raúl Portero, director of the film, and psychologist, therapist and sexologist Glòria Díez, a specialist in emotion management. and the different forms of expression.

The film Cicada touches on the issues of bisexuality, fears of sexually transmitted diseases, the fear of sexual identity … That’s why we named the film forum Battle against fear and will talk about Robert Monzonis, psychologist and author of the book “Amor d’Iu”, and Manuel Corrales, a plastic artist who works and uses this emotion as one of the ingredients in his work.