La mostra de Cinema LGTBIQ+ Endimaris Sitges, neix fruit de la col·laboració entre les associacions Cineclub Sitges i Colors Sitges Link per donar visibilitat a la realitat del col·lectiu LGTBIQ+. A més es vol convertir en un espai de debat obert a través de les situacions que es plantegen a través de les pel·lícules que es projecten.
Sitges és municipi referent pel col·lectiu LGTBIQ+ i també és un referent cinematogràfic, ja que acull el festival de gènere fantàstic més important del món i compta amb dues sales de cinema centenàries i també unes de les més antigues d’Espanya.

Per què Endimaris?

“Endimari” és una expressió catalana, originària del territori del Garraf, que significa: “Persona o cosa inútil o que fa nosa; Trasto, utensili inservible “. Aquesta expressió descriu perfectament com la societat en general ha tractat a les persones LGTBIQ + al llarg de la història. Seguint la virtut de la comunitat queer per donar la volta a conceptes primerament utilitzats en contra de forma pejorativa, és més que ideal l’ús de la paraula “Endimaris” referent a això.

La muestra de Cine LGTBIQ+ Endimaris Sitges, nace fruto de la colaboración entre las asociaciones Cineclub Sitges y Colors Sitges Link para dar visibilidad a la realidad del colectivo LGTBIQ+. Además se quiere convertir en un espacio de debate abierto a través de las situaciones que se plantea a través de las películas que se proyectan.
Sitges es municipio referente para el colectivo LGTBIQ+ y también es un referente cinematográfico, ya que acoge el festival de género fantástico más importante del mundo y cuenta con dos salas de cine centenarios y también unas de las más antiguas de España.

 

¿Por qué Endimaris?

“Endimari” es una expresión catalana, originaria del territorio del Garraf, que significa: “Persona o cosa inútil o que estorba; Trasto, utensilio inservible”. Esta expresión describe perfectamente como la sociedad en general ha tratado a las personas LGTBIQ+ a lo largo de la historia. Siguiendo la virtud de la comunidad queer para dar la vuelta a conceptos primeramente utilizados en su contra de forma peyorativa, es más que ideal el uso de la palabra “Endimaris” a este respecto.

The Endimaris Sitges LGBTIQ + Film Festival starts with the collaboration between the Cineclub Sitges and Colors Sitges Link associations to give visibility to the reality of the LGBTIQ+ community. It also wants to become a space for an open debate through the situations that arise from the films that are screened.
Sitges is a reference town for the LGBTIQ+ community and is also a world cinema reference, as it hosts the most important fantasy film genre festival in the world and has two movie thatres with more than 100 years of history and also two of the oldest in Spain.

 

Why Endimaris?

“Endimari” is a Catalan expression, originally from the garraf territory, that means: “Person or thing that is useless or that hinders; Junk, useless utensil ”. This expression perfectly describes how society in general has treated LGBTIQ + people throughout history. Following the virtue of the queer community to turn around concepts originally used against it in a pejorative way, it is more than ideal to use the word “Endimaris” in this regard.