Over 100 years in the gay history of Sitges

Direcció: Brandon Jones

Espanya| 2018 | 61 min| VO | Català – Anglès

Brandon Jones fa uns 35 anys que viu a Sitges, i ha volgut mostrar en el seu documental la història sobre quan i com, Sitges va guanyar la reputació de poble gai, amb fotografies que il.lustren l’arribada d’artistes bohemis i alguns d’orientació sexual no definida… o si, i testimonis tant d’historiadors com d’empresaris que van apostar per establiments per public gai. Brandon Jones diu que Sitges no és un poble gai, és un poble on la població gai i lesbiana conviuen amb els altres en un ambient de mutu respecte, encara que com es mostra en el documental, no sempre ha estat així …

Guió: Brandon Jones

Muntatge: Martín Elena

Contacte: Brandon Jones

 

Over 100 years in the gay history of Sitges

Dirección: Brandon Jones

España| 2018 | 61 min| VO | Catalán – Inglés

Brandon Jones hace unos 35 años que vive en Sitges, y ha querido mostrar en su documental la historia sobre cuándo y cómo, Sitges ganó la reputación de pueblo gay, con fotografías que ilustran la llegada de artistas bohemios y algunos de orientación sexual no definida … o si, y testimonios tanto de historiadores como de empresarios que apostaron por establecimientos para público gay. Brandon Jones dice que Sitges no es un pueblo gay, es un pueblo donde la población gay y lesbiana conviven con los demás en un ambiente de mutuo respeto, aunque como se muestra en el documental, no siempre ha sido así …

Guión: Brandon Jones

Montaje: Martín Elena

Contacto: Brandon Jones

Over 100 years in the gay history of Sitges

Director: Brandon Jones

Spain| 2018 | 61 min| VO | Catalan – English

Brandon Jones has lived in Sitges for about 35 years, and has wanted to show in his documentary the story about when and how Sitges gained the reputation of a gay town, with photographs that illustrate the arrival of bohemian artists and some of undefined sexual orientation. .. or yes, and testimonies from both historians and businessmen who bet on establishments for gay audiences. Brandon Jones says that Sitges is not a gay town, it is a town where the gay and lesbian population live with each other in an environment of mutual respect, although as shown in the documentary, it has not always been like that …

Written by: Brandon Jones

Edition: Martín Elena

Contact: Brandon Jones