La Reina Hormona

Direcció: Enzo Monzón

Espanya – Argentina |2023 | 78 min| VO | Espanyol

Reina dirigeix una casa d’acollida (geriàtric/pre-geriàtric) per a gent gran de la comunitat LGTBI. Al lloc, mitjançant procediments, es produeixen les preuades hormones de la felicitat per a una societat que no en té. La tragèdia es desferma al voltant del desequilibri intern davant de l’ambició dels especuladors i els conflictes que desfermen.

 

Repartiment:

Omar Serra, Brigitta Lamoure

Contacte: Enzo Monzón

La Reina Hormona

Dirección: Enzo Monzón

España – Argentina |2023 | 78 min| VO | Español

Reina dirige una casa de acogida (geriátrico/pre-geriátrico) para personas mayores de la comunidad LGTBI. En el lugar, mediante procedimientos, se producen las preciadas hormonas de la felicidad para una sociedad que carece de ellas. La tragedia se desata en torno al desequilibrio interno frente a la ambición de los especuladores y los conflictos que desatan.

 

Reparto:

Omar Serra, Brigitta Lamoure

Contacto: Enzo Monzón

La Reina Hormona

Director: Enzo Monzón

Spain -Argentina |2023 | 78 min| VO |Spanish

Reina runs a foster home (geriatric/pre-geriatric) for older people from the LGTBI community. In the place, through procedures, the precious hormones of happiness are produced for a society that lacks them. The tragedy is unleashed around the internal imbalance in the face of the ambition of the speculators and the conflicts that unleash.

 

Cast:

Omar Serra, Brigitta Lamoure

Contact: Enzo Monzón

Maricomio (curt)

Direcció: Enzo Monzón

Espanya – Argentina |2023 | 20 min| VO | Espanyol

Angélica sent que la mort l’està rondant i té la boja idea de fingir el seu velori per confondre-la. Ocellet, la seva mascota humana, l’acompanya en totes les seves aventures, sent el seu únic còmplice. Els amics, la família i els creditors assisteixen, innocents, a l’estranya farsa, però la mort no és tan fàcil d’enganyar Repartiment: Julia Yull – Mauro Guzmán – Vilma Echeverría – Lisette Ann Belén – Pablo Ruiz Díaz– María Caila – Andrea Boffo – Lucas Rivero – Yoe Keta – Gabriel Hoyos – Lucas Tibaldi – Diego Stocco – Kasandro Cascu  Contacte: Enzo Monzón

Maricomio (corto)

Dirección: Enzo Monzón

España – Argentina |2023 | 20 min| VO | Español

Angélica siente que la muerte la está rondando y tiene la loca idea de fingir su velorio para confundirla. Pajarito, su mascota humana, la acompaña en todas sus aventuras, siendo su único cómplice. Los amigos, la familia y acreedores asisten, inocentes, a la extraña farsa, pero la muerte no es tan fácil de engañar. Reparto: Julia Yull – Mauro Guzmán – Vilma Echeverría – Lisette Ann Belén – Pablo Ruiz Díaz- María Caila – Andrea Boffo – Lucas Rivero – Yoe Keta – Gabriel Hoyos – Lucas Tibaldi – Diego Stocco – Kasandro Cascu  Contacto: Enzo Monzón

Maricomio (short)

Director: Enzo Monzón

Spain -Argentina |2023 | 20 min| VO |Spanish

Angelica feels that death is around her and has the crazy idea of faking her wake to confuse her. Little Bird, her human pet, accompanies her on all of her adventures, being her only accomplice. Friends, family and creditors innocently attend the strange farce, but death is not so easy to deceive. Cast: Julia Yull – Mauro Guzmán – Vilma Echeverría – Lisette Ann Belén – Pablo Ruiz Díaz- María Caila – Andrea Boffo – Lucas Rivero – Yoe Keta – Gabriel Hoyos – Lucas Tibaldi – Diego Stocco – Kasandro Cascu  Contact: Enzo Monzón