Sitges Brilla amb la 3a Edició de la Mostra de Cinema LGTBIQ+ Endimaris

with No hi ha comentaris

Sitges Brilla amb la 3a Edició de la Mostra de Cinema LGTBIQ+ Endimaris

La costa mediterrània de Sitges es prepara per rebre la tercera edició de la Mostra de Cinema LGTBIQ+ Endimaris, que promet ser més brillant que mai. La pel·lícula italiana “Stranizza d’Amouri,” titulada “Fireworks” a Espanya, serà l’encarregada d’inaugurar l’esdeveniment. Aquesta producció italiana, dirigida per Giuseppe Fiorello, va conquerir la taquilla italiana i s’ha convertit en un fenomen a Itàlia, recaptant més d’un milió d’euros. La pel·lícula relata la història d’un amor prohibit entre dos adolescents a la homòfoba Sicília dels anys 80, marcant l’inici del primer centre LGTBIQ+ d’Itàlia.


Un dels plats forts de la mostra serà la projecció d'”A Kid like Jake,” protagonitzada per Jim Parsons, Claire Danes i Octavia Spencer. Aquesta pel·lícula narra la història del matrimoni Wheeler, que es veurà abocat a un repte inusual quan el seu fill de quatre anys, Jake, prefereix la roba de princeses a les joguines de cotxes. La parella haurà de reavaluar els rols a casa seva després de la suggerència del mestre de preescolar que això no és només una fase temporal.


A més de les pel·lícules italianes i nord-americanes, la mostra oferirà una mirada a la producció asiàtica amb la comèdia romàntica coreana “Made on Rooftop” i la premiere espanyola de “Where is the Lie”, una vibrant comèdia filipina de misteri sobre la relació entre la transfòbia i les xarxes socials, dirigida per Quark Henares. La sessió comptarà amb la participació en directe del director des de Filipines.


El reconegut director argentí Enzo Monzón presentarà la premiere espanyola del seu curtmetratge “Maricomio” i el llargmetratge “La Reina Hormona”. La sessió doble promet moltes sorpreses i la presència de gran part de l’equip artístic.


El món de l’esport i el rugbi dins del col·lectiu LGTBIQ+ serà el protagonista de la pel·lícula “In from the Side”. dirigida per Matt Carter. Carter estarà present a Sitges per presentar la seva pel·lícula, que aborda la història d’amor entre dos jugadors de rugbi que es veuran obligats a triar entre amagar els seus sentiments o arriscar la destrucció del club que estimen. La sessió comptarà amb la col·laboració del Rugby Club Sitges i Les Panteres Grogues.


La direcció d’Endimaris destaca l’escassa producció de pel·lícules amb històries protagonitzades per lesbianes, però aquest any presenta dues propostes interessants: “Alteritats”, una producció catalana de les directores Alba Cros i Nora Haddad, i “Maybe Someday”, dirigida per l’estatunidenca Michelle Ehlen. “Alteritats” és un documental que dóna veu a la diversitat d’experiències lesbianes a Catalunya, mentre que “Maybe Someday” narra la història de Jay, qui, després de separar-se de la seva dona, busca reconnectar amb un amor del passat i desenvolupa una amistat improbable amb un humorista gai i sarcàstic mentre cerca el coratge per seguir endavant amb el seu següent capítol a la vida.


Endimaris Sitges també comptarà amb la projecció de “Zero. La revista que sacó del armario a un país”. un documental que narra la història de la influent revista Zero i la seva lluita pels drets LGTBIQ+ a la seva època. El film presenta testimonis de personalitats conegudes com Jesús Vázquez, Alaska, Boris Izaguirre, Anabel Alonso, Nacho Duato, Eduardo Casanova i molts altres.


L’Americana Film Festival col·laborarà amb Endimaris Sitges en presentar dos títols: “Something You Said Last Night”, guanyadora del Premi Sebastiane al Festival de Sant Sebastià el 2022, i “Framing Agnes,” un documental que s’endinsa a la dècada de 1950, quan la Clínica de Gènere de la UCLA va entrevistar diverses persones transgènere per a un estudi confidencial. Més de 60 anys després, el cineasta Chase Joynt descobreix el projecte i decideix reinterpretar les entrevistes amb artistes trans+ contemporanis.

Finalment, Endimaris Sitges busca consolidar-se com la cita anual per gaudir d’una experiència única amb la projecció del musical “The Rocky Horror Picture Show”, acompanyat de la interacció del públic i presentat per ‘La Pelos’ una mestressa de cerimònies única. Una experiència que ningú hauria de perdre.

Les entrades estaran disponibles a partir del proper dimecres, 25 d’octubre, amb preus que oscil·laran entre 5 i 7 euros, i descomptes per als socis del Casino Prado Suburense i Colors Sitges Link. També s’oferirà un abonament per gaudir de totes les projeccions a un preu de 30€.

La Mostra de Cinema LGTBIQ+ Endimaris Sitges està organitzada per Cinema 4 you SCCL sota la marca de Cineclub Sitges, Colors Sitges Link i el Casino Prado Suburense, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona a través del D’A Film Festival i l’Americana Film Festival.

Recentment, Endimaris Sitges va participar al Festival de Sant Sebastià, on es va unir a la trobada anual de Festivals de Cinema LGTBIQ+ Iberoamericans per establir sinèrgies amb altres certàmens i institucions, com l’Acadèmia de Cinema Europeu. En els pròxims dies, es donarà a conèixer la pel·lícula de clausura de la mostra i el guanyador del Premi Endimaris Sitges 2023.

Sitges Brilla con la 3a Edición de la Muestra de Cine LGTBIQ+ Endimaris

La costa mediterránea de Sitges se prepara para recibir la tercera edición de la Muestra de Cine LGTBIQ+ Endimaris, que promete ser más brillante que nunca. La película italiana “Stranizza de Amouri,” titulada “Fireworks” en España, será la encargada de inaugurar el evento. Esta producción italiana, dirigida por Giuseppe Fiorello, conquistó la taquilla italiana y se ha convertido en un fenómeno en Italia, recaudando más de un millón de euros. La película relata la historia de un amor prohibido entre dos adolescentes en la homófoba Sicilia de los años 80, marcando el inicio del primer centro LGTBIQ+ de Italia.

 

Uno de los platos fuertes de la muestra será la proyección de “A Kid like Jake”, protagonizada por Jim Parsons, Claire Danes y Octavia Spencer. Esta película narra la historia del matrimonio Wheeler, que se verá abocado a un reto inusual cuando su hijo de cuatro años, Jake, prefiere la ropa de princesas que los juguetes de coches. La pareja tendrá que reevaluar los roles en su casa después de la sugerencia del maestro de preescolar de que esto no es sólo una fase temporal.

 

Además de las películas italianas y estadounidenses, la muestra ofrecerá una mirada a la producción asiática con la comedia romántica coreana “Made on Rooftop” y la premiere española de “Where is the Lie”, una vibrante comedia filipina de misterio sobre la relación entre la transfobia y las redes sociales, dirigida por Quark Henares. La sesión contará con la participación en directo del director desde Filipinas.

 

El reconocido director argentino Enzo Monzón presentará la premiere española de su cortometraje “Maricomio” y el largometraje “La Reina Hormona”. La sesión doble promete muchas sorpresas y la presencia de gran parte del equipo artístico.

 

El mundo del deporte y el rugby dentro del colectivo LGTBIQ+ será el protagonista de la película “In from the Side”. dirigida por Matt Carter. Carter estará presente en Sitges para presentar su película, que aborda la historia de amor entre dos jugadores de rugby que se verán obligados a elegir entre esconder sus sentimientos o arriesgar la destrucción del club que aman. La sesión contará con la colaboración del Rugby Club Sitges y Les Panteres Grogues.

 

La dirección de Endimaris destaca la escasa producción de películas con historias protagonizadas por lesbianas, pero este año presenta dos interesantes propuestas: “Alteritats”, una producción catalana de las directoras Alba Cros y Nora Haddad, y “Maybe Someday”, dirigida por la estadounidense Michelle Ehlen. “Alteritats” es un documental que da voz a la diversidad de experiencias lesbianas en Cataluña, mientras que “Maybe Someday” narra la historia de Jay, quien, tras separarse de su mujer, busca reconectar con un amor del pasado y desarrolla una amistad improbable con un humorista gay y sarcástico mientras busca el coraje para seguir adelante con su siguiente capítulo en su vida.

 

Endimaris Sitges también contará con la proyección de “Zero. La revista que sacó del armario a un país”. un documental que narra la historia de la influyente revista Zero y su lucha por los derechos LGTBIQ+ en su época. El filme presenta testimonios de personalidades conocidas como Jesús Vázquez, Alaska, Boris Izaguirre, Anabel Alonso, Nacho Duato, Eduardo Casanova y otros muchos.

 

La Americana Film Festival colaborará con Endimaris Sitges al presentar dos títulos: “Something You Said Last Night”, ganadora del Premio Sebastiane en el Festival de San Sebastián en 2022, y “Framing Agnes,” un documental que se adentra en la década de 1950, cuando la Clínica de Género de la UCLA entrevistó a varias personas transgénero para un estudio confidencial. Más de 60 años después, el cineasta Chase Joynt descubre el proyecto y decide reinterpretar las entrevistas con artistas trans+ contemporáneos.

 

Por último, Endimaris Sitges busca consolidarse como la cita anual para disfrutar de una experiencia única con la proyección del musical “The Rocky Horror Picture Show”, acompañado de la interacción del público y presentado por ‘La Pelos’ una maestra de ceremonias única . Una experiencia que nadie debería perder.

 

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo miércoles, 25 de octubre, con precios que oscilarán entre 5 y 7 euros, y descuentos para los socios del Casino Prado Suburense y Colors Sitges Link. También se ofrecerá un abono para disfrutar de todas las proyecciones a un precio de 30 €.

 

La Muestra de Cine LGTBIQ+ Endimaris Sitges está organizada por Cinema 4 you SCCL bajo la marca de Cineclub Sitges, Colores Sitges Link y el Casino Prado Suburense, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sitges y la Diputación de Barcelona a través del D’A Film Festival y la Americana Film Festival.

 

Recientemente, Endimaris Sitges participó en el Festival de San Sebastián, donde se unió al encuentro anual de Festivales de Cine LGTBIQ+ Iberoamericanos para establecer sinergias con otros certámenes e instituciones, como la Academia de Cine Europeo. En los próximos días, se dará a conocer la película de clausura de la muestra y el ganador del Premio Endimaris Sitges 2023.

Sitges Shines with the 3rd Edition of the LGTBIQ+ Endimaris Cinema Show

The Mediterranean coast of Sitges is preparing to receive the third edition of the Endimaris LGTBIQ+ Film Festival, which promises to be brighter than ever. The Italian film “Stranizza de Amouri,” titled “Fireworks” in Spain, will be in charge of opening the event. This Italian production, directed by Giuseppe Fiorello, conquered the Italian box office and has become a phenomenon in Italy, grossing more than one million euros. The film tells the story of a forbidden love between two teenagers in homophobic Sicily in the 80s, marking the beginning of the first LGTBIQ+ center in Italy.

 

One of the highlights of the exhibition will be the screening of “A Kid like Jake”, starring Jim Parsons, Claire Danes and Octavia Spencer. This film tells the story of the Wheeler couple, who will be faced with an unusual challenge when their four-year-old son, Jake, prefers princess clothes to car toys. The couple will have to reevaluate roles in their home after the preschool teacher’s suggestion that this is not just a temporary phase.

 

In addition to Italian and American films, the exhibition will offer a look at Asian production with the Korean romantic comedy “Made on Rooftop” and the Spanish premiere of “Where is the Lie”, a vibrant Filipino mystery comedy about the relationship between transphobia and social networks, directed by Quark Henares. The session will feature live participation from the director from the Philippines.

 

The renowned Argentine director Enzo Monzón will present the Spanish premiere of his short film “Maricomio” and the feature film “La Reina Hormona”. The double session promises many surprises and the presence of a large part of the artistic team.

 

The world of sport and rugby within the LGTBIQ+ collective will be the protagonist of the film “In from the Side”. directed by Matt Carter. Carter will be present in Sitges to present his film, which addresses the love story between two rugby players who will be forced to choose between hiding their feelings or risking the destruction of the club they love. The session will have the collaboration of Rugby Club Sitges and Les Panteres Grogues.

 

Endimaris’ direction highlights the scarce production of films with stories starring lesbians, but this year it presents two interesting proposals: “Alteritats”, a Catalan production by directors Alba Cros and Nora Haddad, and “Maybe Someday”, directed by the American Michelle Ehlen. “Alteritats” is a documentary that gives voice to the diversity of lesbian experiences in Catalonia, while “Maybe Someday” tells the story of Jay, who, after separating from his wife, seeks to reconnect with a love from the past and develops an unlikely friendship with a sarcastic gay comedian as he searches for the courage to move forward with his next chapter in his life.

 

Endimaris Sitges will also have the screening of “Zero. The magazine that brought a country out of the closet.” a documentary that tells the story of the influential Zero magazine and its fight for LGTBIQ+ rights in its time. The film presents testimonies from well-known personalities such as Jesús Vázquez, Alaska, Boris Izaguirre, Anabel Alonso, Nacho Duato, Eduardo Casanova and many others.

 

The Americana Film Festival will collaborate with Endimaris Sitges by presenting two titles: “Something You Said Last Night”, winner of the Sebastiane Prize at the San Sebastian Festival in 2022, and “Framing Agnes,” a documentary that delves into the 1950s , when the UCLA Gender Clinic interviewed several transgender people for a confidential study. More than 60 years later, filmmaker Chase Joynt discovers the project and decides to reinterpret the interviews with contemporary trans+ artists.

 

Finally, Endimaris Sitges seeks to consolidate itself as the annual event to enjoy a unique experience with the screening of the musical “The Rocky Horror Picture Show”, accompanied by audience interaction and presented by ‘La Pelos’, a unique master of ceremonies. An experience that no one should miss.

 

Tickets will be available starting next Wednesday, October 25, with prices ranging between 5 and 7 euros, and discounts for members of the Casino Prado Suburense and Colors Sitges Link. A subscription will also be offered to enjoy all the screenings at a price of €30.

 

The Endimaris Sitges LGTBIQ+ Film Festival is organized by Cinema 4 you SCCL under the brand of Cineclub Sitges, Colores Sitges Link and the Casino Prado Suburense, and has the collaboration of the Sitges City Council and the Barcelona Provincial Council through the D’A Film Festival and the Americana Film Festival.

 

Recently, Endimaris Sitges participated in the San Sebastián Festival, where it joined the annual meeting of Ibero-American LGTBIQ+ Film Festivals to establish synergies with other competitions and institutions, such as the European Film Academy. In the coming days,