Sitges aposta pels creadors, escriptors i guionistes amb la primera Script Lab

with No hi ha comentaris

Sitges aposta pels creadors, escriptors i guionistes amb la primera Script Lab

Sitges celebrarà la primera jornada de guionistes Endimaris Script Lab, organitzada per Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges, que tindrà lloc el dimarts, 24 de maig al Saló d’Or del Palau Maricel. Una iniciativa que vol situar Sitges, i la seva nova Sitges Film Office com a referents en la industria de la producció audiovisual i per això impulsa aquesta jornada dirigida a professionals i donar-li mes visibilitat a Endimaris Sitges dins els professionals del sector. Totes les persones interessades en el món de la creació de guions cinematogràfics podran assistir a unes classes magistrals impartides per grans professionals. Les primeres sessions teòriques aniran a càrrec de Judith Colell, presidenta de l’Acadèmia de Cinema Català, directora i guionista, Alberto Evangelio, director i guionista amb una llarga trajectòria en el món del cinema, videoclips i la publicitat i David Matamoros, productor del film ‘El Hoyo’, guanyadora del festival de Sitges 2019.

La Jornada de treball es dividirà amb dues classes magistrals més teòriques al matí, on la directora i guionista Judith Colell ens donarà una idea de com és l’aproximació al guió, la interpretació del text, la seva estructura i el tractament dels personatges entre d’altres temes. El realitzador i guionista del film ‘Visitante’ Alberto Evangelio a més de parlar sobre el procés de creació d’un guió també exposarà el que té en comú la creativitat per ficció (llarg, curt, sèrie), per videoclip i per publicitat.

A la tarda el director i productor David Matamoros se centrarà en com escriure històries que es recordin, com escriure una sinopsi pensant en la indústria i durant la sessió s’escolliran entre 7 i 10 projectes per treballar la seva escriptura i posada en escena de cara a presentar-se a la indústria.

Jornada de Treball Endimaris Script Lab

Matí

09.30h Benvinguda i presentacions

09:45h Sitges i Mostra Endimaris

10.00h Master-class amb Alberto Evangelio  director i guionista de “Visitante” nominada als Premis Gaudí.

11:30h Coffee Break

12.00h Master-class amb Judith Colell, Presidenta de l’Acadèmia de Cinema Català, directora i guionista.

Tarda

Taller pràctic amb David Matamoros (productor ‘El Hoyo’)

15.30h El cervell del cocodril: com escriure històries que es recordin

16.30h Sinopsi: com escriure una sinopsi pensant en la indústria

S’escolliran entre 7 i 10 projectes d’escriptores per treballar la seva escriptura i posada en escena de cara a presentar-se a la indústria.

18.00h Conclusions i cloenda

Les inscripcions a la Jornada Endimaris Script Lab son gratuïtes i es poden realitzar a través de la pàgina web: https://endimarissitges.com/endimaris-script-lab/

L’audiovisual català es troba en un moment molt interessant on les apostes decidides per les històries pròpies, en versió original catalana, estan arribant a tot els racons del món, mostrant realitats i imaginaris col·lectius, desconeguts fins ara per al gran públic.

La Mostra Endimaris vol aprofitar aquesta corrent per donar un impuls als creatius de Sitges, posant de relleu els elements necessaris per arribar a un públic ampli i sense complexes. I per això planteja una jornada professional, on el sector s’apropi als creadors i tinguin un intercanvi d’experiències, opinions i dades que obrin portes a noves incorporacions al mercat laboral, a noves històries i a la creació d’una industria creativa, i per tant econòmica.

El projecte es centra en el procés d’escriptura d’una obra audiovisual, el guió, fent especial èmfasi en històries locals amb potencial d’internacionalització, que deslocalitzin la ficció de la capital i busqui l’autenticitat dels relats. Com ha estat el cas recent de “Alcarràs”, un relat autèntic rodat a Lleida, que ha guanyat el prestigiós Ós d’Or a la Berlinale. També podem trobar exemples com “Libertad”, rodat a la Costa Brava i que va arribar a Cannes, “Estiu 1993”, rodat a Sant Feliu de Pallerols i que ha rellançat l’eco-turisme en la regió, o “Isaac”, rodat a Sant Pere de Ribes, que s’ha estrenat a Estats Units o Regne Unit. Aquests darrers títols són només una petita mostra del potencial creatiu, de històries genuïnes, rodades i escrites majoritàriament per dones, tractant temes del col·lectiu LGTBIQ+ d’una manera natural i madura, i no tenint a Barcelona com a plató natural de les històries que arriben al gran públic.

Sitges apuesta por los creadores, escritores y guionistas con la primera Script Lab

Sitges celebrará la primera jornada de guionistas Endimaris Script Lab, organizada por Promoción Económica del Ayuntamiento de Sitges, que tendrá lugar el martes, 24 de mayo en el Salón de Oro del Palau Maricel. Una iniciativa que quiere situar Sitges, y su nueva Sitges Film Office como referentes en la industria de la producción audiovisual y por eso impulsa esta jornada dirigida a profesionales y darle más visibilidad a Endimaris Sitges dentro de los profesionales del sector. Todas las personas interesadas en el mundo de la creación de guiones cinematográficos podrán asistir a unas clases magistrales impartidas por grandes profesionales. Las sesiones irán a cargo de Judith Colell, presidenta de la Academia de Cine Catalán, directora y guionista, Alberto Evangelio, director y guionista con una larga trayectoria en el mundo del cine, videoclips y la publicidad y David Matamoros, productor del filme ‘ El Hoyo’, ganadora del festival de Sitges 2019.

La Jornada de trabajo se dividirá con dos clases magistrales más teóricas por la mañana, donde la directora y guionista Judith Colell nos dará una idea de cómo es la aproximación al guión, la interpretación del texto, su estructura y el tratamiento de los personajes. otros temas. El realizador y guionista del filme ‘Visitante’ Alberto Evangelio además de hablar sobre el proceso de creación de un guión también expondrá lo que tiene en común la creatividad por ficción (largo, corto, serie), por videoclip y por publicidad.

Por la tarde el director y productor David Matamoros se centrará en cómo escribir historias que se recuerden, cómo escribir una sinopsis pensando en la industria y durante la sesión se escogerán entre 7 y 10 proyectos para trabajar su escritura y puesta en escena de cara a presentarse a la industria.

Jornada de Trabajo Endimaris Script Lab

Mañana

09.30h Bienvenida y presentaciones

09:45h Sitges y la Mostra Endimaris

10.00h Master-class con Alberto Evangelio  director y guionista de “Visitante” nominada a los Premios Gaudí.

11:30h Coffee Break

12.00h Master-class con Judith Colell, Presidenta de l’Academia del Cine Catalán, directora y guionista.

Tarda

Taller práctico con David Matamoros (productor ‘El Hoyo’)

15.30h El cerebro del cocodrilo: como escribir historias que se recuerden.

16.30h Sinopsis: como escribir una sinopsis pensando en la industria.

Se escogerán entre 7 y 10 proyectos de escritores para trabajar su escritura y su puesta en escena de cara a presentarla a la industria.

18.00h Conclusiones y clausura.

Las inscripciones a la Joranada Endimaris Script Lab son gratuitas y se pueden realizar a través de la página web:

https://endimarissitges.com/endimaris-script-lab/

El audiovisual catalán se encuentra en un momento muy interesante en el que las apuestas decididas por las historias propias, en versión original catalana, están llegando a todos los rincones del mundo, mostrando realidades e imaginarios colectivos, desconocidos hasta ahora para el gran público.

La Mostra Endimaris quiere aprovechar esta corriente para dar un impulso a los creativos, poniendo de relieve los elementos necesarios para llegar a un público amplio y sin complejos. Y por eso plantea una jornada profesional, donde el sector se acerque a los creadores y tengan un intercambio de experiencias, opiniones y datos que abran puertas a nuevas incorporaciones al mercado laboral, a nuevas historias y a la creación de una industria creativa, y por tanto económica.

El proyecto se centra en el proceso de escritura de una obra audiovisual, el guión, haciendo especial énfasis en historias locales con potencial de internacionalización, que deslocalicen la ficción de la capital y busque la autenticidad de los relatos. Como ha sido el caso reciente de Alcarràs, un relato auténtico rodado en Lleida, que ha ganado el prestigioso Oso de Oro en la Berlinale. También podemos encontrar ejemplos como “Libertad”, rodado en la Costa Brava y que llegó a Cannes, “Verano 1993”, rodado en Sant Feliu de Pallerols y que ha relanzado el eco-turismo en la región, o “Isaac”, rodado en Sant Pere de Ribes, que se ha estrenado en Estados Unidos o Reino Unido. Estos últimos títulos son sólo una pequeña muestra del potencial creativo, de historias genuinas, rodadas y escritas mayoritariamente por mujeres, tratando temas del colectivo LGTBIQ+ de una forma natural y madura, y no teniendo en Barcelona como plató natural de las historias que llegan al gran público.

 

Sitges encourages creators, writers and script writers with the first Script Lab

Sitges will celebrate the first of Endimaris Script Lab, organized by Sitges City Council’s Economic Promotion department, which will take place on Tuesday, May 24th in the Saló d’Or of the Palau Maricel. An initiative that wants to place Sitges, and its new Sitges Film Office as a benchmark in the audiovisual production industry and therefore promotes this event and give more visibility to Endimaris Sitges among professionals in the sector. All people interested in the world of creating film scripts will be able to attend master classes taught by great professionals. The sessions will be led by Judith Colell, president of the Catalan Film Academy, director and screenwriter, Alberto Evangelio, director and screenwriter with a long career in the world of cinema, video clips and advertising, and David Matamoros, producer of the film ‘El Hoyo’, winner of the Sitges festival 2019.

The session will start with two more theoretical master classes in the morning, where the director and screenwriter Judith Colell will give us an idea of ​​how the approach to the script is, the interpretation of the text, its structure and the treatment of the characters and other subjects. The director and screenwriter of the film ‘Visitante’ Alberto Evangelio, in addition to talking about the process of creating a script, will also explain what creativity through fiction (feature, short, series), through video clips and through advertising have in common.

In the afternoon, the director and producer David Matamoros will focus on how to write stories to be remembered, how to write a synopsis with the industry in mind, and during the session between 7 and 10 projects will be chosen to work on their writing and staging in order to present themselves to the industry.

Work Agenda of Endimaris Script Lab

Morning

09.30h Welcoming and introductions.

09:45h Sitges and the Endimaris Film Festival.

10.00h Master-class with Alberto Evangelio  director y writer of “Visitante” nominated to the Gaudí Awards.

11:30h Coffee Break

12.00h Master-class with Judith Colell, President of the Catalan Film Academy, director and script writer.

Afternoon

Practical workshop with David Matamoros (producer ‘El Hoyo’)

15.30h Crocodile’s brain: how to write stories to be remembered.

16.30h Synopsis: how to write a synopsis thinking in the industry.

Between 7 and 10 projectes will be chosen to work on their writing and staging in order to presen them to the industry.

18.00h Conclusions and closing.

Registration for the Endimaris Script Lab Conference is free and can be done through the website: https://endimarissitges.com/endimaris-script-lab/

The Catalan audiovisual is at a very interesting moment where its own stories, in the original Catalan version, are reaching all corners of the world, showing realities and collective imaginaries, yet unknown to the general Audience.

The Mostra Endimaris wants to take advantage of this current to give a boost to creatives, highlighting the necessary elements to reach a wide and unapologetic audience. And that is why it proposes a professional event, where the sector gets closer to creators and has an exchange of experiences, opinions and data that opens doors to new incorporations to the labor market, to new stories and to the creation of a creative industry, and therefore economic.

The project focuses on the writing process of an audiovisual work, the script, with special emphasis on local stories with potential for internationalization, which dislocates fiction from the big cities and seeks the authenticity of the stories. As has been the recent case of Alcarràs, an authentic story shot in Lleida, which has won the prestigious Golden Bear at the Berlinale. We can also find examples such as “Libertad”, shot on the Costa Brava and which came to Cannes, “Estiu 1993”, shot in Sant Feliu de Pallerols and which has relaunched eco-tourism in the region, or “Isaac”, shot in Sant Pere de Ribes, which has premiered in the United States or the United Kingdom. These latest titles are just a small sample of the creative potential, of genuine stories, shot and written mostly by women, dealing with issues of the LGBTIQ+ collective in a natural and mature way, and not having Barcelona as the natural set for the stories that reach the great audience.